Eisen aan dagvaarding in huurincasso procedures verder aangescherpt

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 30 januari 2020

Rechtbanken hebben onderling afgesproken om vanaf 1 december vorig jaar te starten met een strengere toetsing van bedingen aan Europese richtlijnen voor het consumentenrecht. Hoewel zij hiertoe reeds verplicht waren op grond van het Europese recht, werd dit nog niet altijd consequent gedaan en voor zover dit wel het geval was vaak pas tijdens de procedure. Onderdeel van de nieuwe afspraken is dat rechtbanken reeds toetsen bij aanvang van de procedure.

Informatieplicht

Verhuurders die voornemens zijn om bijvoorbeeld een gerechtelijke huurincasso procedure tegen hun huurder te entameren doen er verstandig aan om zich ervan te vergewissen dat in het minnelijk incassotraject daadwerkelijk alle mogelijkheden zijn uitgeput. De beslissing van de rechtbanken om structureel aan Europese richtlijnen te toetsen heeft namelijk tot gevolg dat op de verhuurder bij aanvang van de gerechtelijke procedure een zwaardere informatieplicht rust. Zo moet er bij een huurincasso procedure in de dagvaarding reeds worden aangegeven waar de huurovereenkomst is gesloten, dienen kopieën van het huurcontract, eventuele algemene voorwaarden, verstuurde facturen, betalingsherinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen te worden overgelegd. Voorts moet een overzicht van alle betalingen bij de dagvaarding worden gevoegd.

Gevolgen

Verzuimt verhuurder om de verplichte gegevens aan te leveren, dan heeft dit zware consequenties. De vordering zal in zodanig geval namelijk zonder meer worden afgewezen. Het nieuwe regime wordt vanaf 1 april 2020 stringent toegepast met dien verstande dat tot die datum nog wel een tijdelijke oplossing wordt geboden voor alle incomplete dagvaardingen die door het nieuwe beleid worden getroffen. In die gevallen kunnen namelijk aan de hand van een informatieformulier nadere gegevens worden verstrekt om het verzuim te herstellen. De rechtbank Amsterdam is overigens de enige rechtbank die deze overgangsperiode niet hanteert en het strenge beleid reeds sinds 1 oktober 2019 toepast.

Huurincasso

Heeft u als verhuurder geen dossier opgebouwd dat voldoet aan alle eisen zoals de rechtbank die thans stelt, dan is het vanaf heden nog belangrijker om eerst een minnelijke oplossing te beproeven. Mocht het toch tot een gerechtelijke procedure komen, dan is de deskundigheid van een externe partij, zoals een specialistisch incassobureau zoals het onze hierbij geen overbodige luxe. Zo is huurincasso bij uitstek één van onze specialismen. Wij zullen het incassotraject te allen tijde voor u in goede banen leiden en bieden u de beste kans dat uw huurvordering daadwerkelijk op no cure no pay basis wordt geïncasseerd.

Trustoo pro badge