Debiteurenbeheer en detachering

Debiteurenbeheer

Het doel van debiteurenbeheer is het terugdringen van de post debiteuren en deze zo klein mogelijk te houden met als resultaat een betere cashflow en een groter werkkapitaal. Een efficiënt debiteurenbeheer heeft niet alleen positieve effecten op uw resultatenrekening maar ook op uw balansverhoudingen.

U kunt er natuurlijk voor kiezen uw eigen debiteurenbeheer te voeren. In dat geval kunnen wij u – meestal kosteloos – adviseren hoe u dit traject zo goed en efficiënt mogelijk kunt inrichten. U kunt er echter ook voor kiezen uw debiteurenbeheer aan onze organisatie uit te besteden. Het consequent aanmanen en bellen van debiteuren wordt namelijk door velen als een vervelende bezigheid bestempeld waardoor dit belangrijke onderdeel van uw financiële bedrijfsvoering vaak naar de achtergrond verdwijnt of zelfs voor langere periode helemaal niet wordt uitgevoerd. Het uitbesteden van uw debiteurenbeheer is daarom, juist in deze financieel woelige tijden, vaak de juiste stap naar een aanzienlijke verbetering van uw cash-flow.

De manier waarop u uw klanten wenst te laten benaderen door ons wordt dan vooraf met u besproken en vastgelegd. Hierbij bieden wij u alle mogelijkheden die noodzakelijk zijn voor het uiteindelijke resultaat, zoals herinneren, aanmanen (telefonisch en schriftelijk), buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso.

De voordelen zullen wel duidelijk zijn:
Het gemiddeld aantal dagen dat uw facturen open staan (zgn. DSO = Days Sales Outstanding) zal aanzienlijk teruglopen met als gevolg een betere liquiditeit. Door de permanente en consequente bewaking van uw debiteuren zullen risico’s sneller worden opgemerkt, waardoor verder oplopende schulden van bepaalde debiteuren kunnen worden voorkomen.

Het gevaar van een dreigend faillissement van uw klant kan vroegtijdig worden gesignaleerd waardoor tijdig kan worden ingegrepen, bijvoorbeeld door het terughalen van reeds geleverde zaken op grond van eigendomsvoorbehoud of door het alleen nog leveren na betaling vooraf.

Uw organisatie wordt niet langer belast met het aanmanen en bellen van uw debiteuren, waardoor een aanzienlijke tijdsbesparing (en dus ook geldbesparing) kan worden gerealiseerd. Als het nodig is kan het aanmaningstraject naadloos overgaan in het incassotraject, waardoor wederom veel tijd kan worden bespaard. Uiteraard worden hier vooraf duidelijke afspraken over gemaakt.

Iedere zes maanden wordt de samenwerking geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld.

Detachering

Onze incassospecialisten kunnen u ook op locatie van uw bedrijf voor langere of kortere periode assisteren bij uw debiteurenbeheer, zoals het inrichten van het aanmaningstraject, het aansturen en trainen van uw medewerkers, het telefonisch en schriftelijk aanmanen van uw debiteuren, het voeren van overleg over de vervolgaanpak van wanbetalers, het aanmaken van incassodossiers, het opstellen van managementrapporten en overzichten, etc.

Na een uitgebreide screening van uw interne processen en vaststelling van de problematiek worden targets en de te verrichten acties in nauw overleg met u vastgesteld.

Wat klanten zeggen

Trustoo pro badge