Veelgestelde vragen

Wanneer zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing?

Uw algemene voorwaarden zijn van toepassing als u deze voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan uw contractspartner ter hand hebt gesteld.

Uw algemene voorwaarden zijn van toepassing als u deze voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan uw contractspartner ter hand hebt gesteld. De algemene voorwaarden maken dan deel uit van de overeenkomst. Uw contractspartner moet door u in de gelegenheid zijn gesteld om deze algemene voorwaarden in te zien voordat hij de overeenkomst met u sluit.

Belangrijk is dat u dit ook in een gerechtelijke procedure kunt aantonen. Verwijs daarom in de offerte naar de door u gehanteerde algemene voorwaarden en voeg ze bij of druk ze af op de achterzijde van uw offerte. Wordt er een contract getekend zet daar dan in dat uw contractspartner een exemplaar van uw algemene voorwaarden heeft onvangen, daarvan heeft kennis genomen en tevens daarmee akkoord is.
Met 18 jaar praktijkervaring kan Hettema & van Bambost Juristen u uitstekend adviseren hoe u uw algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing kunt laten zijn.

Waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk?

In uw algemene voorwaarden regelt u zaken die niet zozeer betrekking hebben op de kern van de overeenkomst, zoals product en prijs, maar meer de randvoorwaarden daarom heen, zoals

aansprakelijkheid, de duur van de overeenkomst, reclametermijnen, rechtsforumkeuze, eigendomsvoorbehoud of de bepaling van de hoogte van incassokosten en vertragingsrente. U kunt uw algemene voorwaarden het beste beschouwen als een soort verzekering. Als alles goed gaat hoeft u er geen gebruik van te maken, maar als zich een bijzondere situatie voordoet kunt u er heel handig gebruik van maken.

Voorbeeld: eigendomsvoorbehoud
Stel u heeft goederen aan uw klant geleverd. In uw algemene voorwaarden heeft u bepaald dat deze goederen pas in eigendom overgaan nadat uw klant de betreffende facturen heeft betaald. U heeft dan onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Mocht uw klant dan failliet gaan voordat hij uw goederen heeft betaald dan kunt u de goederen gewoon terugvragen bij de curator. In het geval u geen eigendomsvoorbehoud hebt afgesproken kunt u de goederen derhalve niet terugvragen en kunt u aansluiten in de vaak lange rij van concurrente crediteuren. U zult dan uw vordering als oninbaar moeten afboeken, waardoor uw schade aanzienlijk zal zijn.

Voorbeeld: rechtsforumkeuze
Stel u bent gevestigd in Amsterdam en u heeft diensten verricht voor een klant in het buitenland, maar deze heeft hiervoor nog niet betaald. In uw algemene voorwaarden staat vermeld dat als u uw klant onverhoopt moet dagvaarden wegens wanbetaling de rechtbank in Amsterdam bevoegd zal zijn. Als u uw klant vervolgens dagvaardt zal dat zijn voor de Amsterdamse rechtbank en hoeft u dus geen hoge kosten aan een buitenlandse advocaat te maken en ook geen reiskosten als de rechter partijen in persoon wenst te spreken, zoals bij een comparitie. Het omgekeerde geldt wel voor uw klant, waardoor hij veelal van verweer zal afzien en u snel en relatief goedkoop een vonnis op hem zult verkrijgen. In het geval u geen algemene voorwaarden met rechtsforumkeuze hebt afgesproken zult u uw klant moeten dagvaarden voor de rechtbank van zijn woonplaats in het buitenland. Dit zal altijd zeer hoge kosten voor u met zich meebrengen.

Deze voorbeelden mogen duidelijk maken dat algemene voorwaarden zeer belangrijk zijn in het handelsverkeer.

Met 18 jaar ervaring in het redigeren van algemene voorwaarden voor praktisch elke branche kan Hettema & van Bambost Juristen u uitstekend van dienst zijn als u nog niet over algemene voorwaarden mocht beschikken.

Ik wil beslag leggen maar mijn debiteur is (bijna) failliet. Kan dat?

Als een debiteur daadwerkelijk failliet is verklaard door de Rechtbank is het niet langer mogelijk om beslag te leggen.

Ook als een faillissement aanstaande is heeft het leggen van beslag weinig of geen zin meer. Er is immers vaak sprake van een grote schuldenlast bij de debiteur en er is vaak weinig tot geen vermogen meer waarop beslag kan worden gelegd. Bovendien vervalt een beslag zodra het faillissement wordt uitgesproken.

Wat is het verschil tussen wettelijke rente en wettelijke handelsrente?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is gebleven bij de voldoening van een geldsom.

Sinds 1 december 2002 wordt er onderscheid gemaakt tussen de wettelijke rente die van toepassing is op transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties (handelstransacties) en de ‘gewone’ wettelijke rente, die geldt voor alle transacties die geen handelstransacties zijn (niet-handelstransacties).

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de stand van zaken?

U kunt bij ons 24 uur per dag 7 dagen per week via de link “Login” rechtsboven op de homepage van onze website de status van al uw incassodossiers opvragen.

Tevens nemen wij bij belangrijke ontwikkelingen direct contact met u op.

Mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

De hoofdsom wordt aan mij betaald nadat ik de vordering aan Hettema & van Bambost Juristen heb overgedragen. Wat gebeurt er met de kosten?

De debiteur is vanaf het moment van aanschrijven de incassokosten verschuldigd.

Wanneer de hoofdsom, nadat wij door u zijn ingeschakeld, op uw rekening wordt betaald zullen wij deze betaling in mindering brengen op het openstaande bedrag en de schuldenaar aanschrijven voor het restant van de vordering.

Wat betekent het als mijn debiteur in de WSNP zit?

De afkorting WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en is een bepaalde vorm van faillissement.

 

De WSNP is een wettelijk schuldsaneringstraject dat in principe drie jaar duurt. Bij een positieve afronding van de WSNP (de zogenoemde schone lei) worden alle schulden die door de debiteur waren gemaakt voordat de WSNP was uitgesproken, omgezet in een natuurlijke verbintenis. Dit betekent dat debiteur deze schulden niet meer hoeft te betalen en dat hij dus geheel schuldenvrij is. De voorwaarde is wel dat de debiteur geen nieuwe schulden meer mag maken en moet sparen voor de boedel. Gedurende de WSNP wordt er namelijk op een boedelrekening geld gereserveerd voor de betaling van het salaris van de bewindvoerder, de kosten van de Rechtbank en de betaling aan alle schuldeisers. In de praktijk zien de schuldeisers weinig (d.w.z. een zeer klein percentage) of niets meer van hun vorderingen terug.

Hoe hoog is de wettelijke handelsrente?

Per 1 juli 2016 bedraagt de wettelijke handelsrente 8% per jaar.

 

De wettelijke handelsrente wordt steeds voor een half jaar in Europees verband vastgesteld en geldt voor alle handelstransacties.

Hieronder vindt u een historisch overzicht van de wettelijke handelsrente:

08-08-2002 7,00%
01-12-2002 10,35%
01-01-2003 9,85%
01-07-2003 9,10%
01-01-2004 9,02%
01-07-2004 9,01%
01-01-2005 9,09%
01-07-2005 9,05%
01-01-2006 9,25%
01-07-2006 9,83%
01-01-2007 10,58%
01-07-2007 11,07%
01-01-2008 11,20%
01-07-2008 11,07%
01-01-2009 9,50%
01-07-2009 8,00%
01-01-2010 8,00%
01-07-2010 8,00%
01-01-2011 8,00%
01-07-2011 8,25%
01-01-2012 8,00%
01-07-2012 8,00%
01-01-2013 7,75%
01-07-2013 8,5%
01-01-2014 8,25%
01-07-2014 8,15%

Wat is het minimum bedrag dat ik kan laten incasseren?

Wij hanteren noch minimum- noch maximumbedragen voor het incasseren van vorderingen. U kunt voor ieder bedrag bij ons terecht. Ook als u voornamelijk kleinere vorderingen mocht hebben.

Kan ik als particulier ook een vordering bij u indienen?

Ja, wij nemen ook zaken van particulieren in behandeling, ongeachte de hoogte van het bedrag.

Wat moet ik doen als de debiteur contact met mij opneemt en niet met Hettema & van Bambost Juristen?

Op dat moment dient u aan de debiteur aan te geven dat de vordering aan ons kantoor is overgedragen en dat hij daarom ook met ons contact dient op te nemen.

Kan Hettema & van Bambost Juristen eventueel ook het gerechtelijke traject voor mij regelen?

Ja zeker. Wij kunnen, als dat nodig is, een gerechtelijke procedure starten, als het niet gelukt is om de vordering buitengerechtelijk te incasseren.

Dit doen onze juristen geheel kosteloos tot een bedrag van € 25.000,–, d.w.z. zij zullen u geen uurtarief in rekening brengen, of andere kosten ter vergoeding van hun tijd, ongeacht de tijd die zij aan de gerechtelijke procedure moeten besteden en ongeacht waar deze procedure zich afspeelt in Nederland.
Een geruststellende gedachte, zeker als uw vordering wordt betwist. Bij huurincasso- en loonvorderingsprocedures is er zelfs helemaal geen maximaal bedrag waarbij wij kosteloos voor u kunnen procederen.

Wat is de werkwijze van Hettema & van Bambost Juristen?

Onze incassomethode is er op gericht om achterstallige betalingen zo snel en doeltreffend mogelijk voor u te incasseren. Deze methode verloopt als volgt:

Bij de eerste sommatie, die per aangetekende post wordt verstuurd, wordt debiteur, naast de hoofdsom en rente, de incassoprovisie in rekening gebracht. Tevens wordt bij deze gelegenheid aangekondigd dat, indien debiteur in gebreke blijft tijdig en volledig te betalen, gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen.

Indien na deze eerste sommatie geen tegenbericht dan wel betaling ontvangen is, bevestigen wij het ingebreke blijven van debiteur en delen wij hem mede dat de zaak inmiddels in handen is gegeven van onze juridische afdeling ter incassering in rechte. Wij stellen debiteur bij deze gelegenheid voor de laatste maal in de gelegenheid om tot betaling over te gaan.

Indien debiteur hierna nog steeds in gebreke is, zal onze juridische afdeling de zaak overnemen en wordt een concept-dagvaarding opgesteld en naar debiteur verzonden. Een gerechtelijke procedure is voor debiteur dan zeer tastbaar geworden. Hij ziet immers in dat het voor ons nog maar een kleine stap is via betekening van deze dagvaarding de zaak daadwerkelijk voor de rechter te brengen. Hierna sturen wij nog een vervolgbrief en een laatste waarschuwing. Als dan nog steeds geen betaling of reactie ontvangen is zullen wij telefonisch contact opnemen met de debiteur om op die wijze de zaak op een bevredigende wijze trachten op te lossen.

Als dit niets oplevert zullen wij, alleen met uw uitdrukkelijke instemming, tot gerechtelijke invordering overgaan. Hieraan zijn dan wel twee voorwaarden verbonden: 1. er moet een gerede kans zijn dat de vordering door de rechter wordt toegewezen en 2. debiteur moet wel voldoende verhaal bieden om het vonnis op succesvolle wijze ten uitvoer te kunnen leggen. Als aan die voorwaarden voldaan is en u ons uw toestemming heeft gegeven voor de procedure zullen wij de dagvaarding uitbrengen.

Wat moet ik zelf gedaan hebben voordat ik een vordering ter incasso naar Hettema & van Bambost Juristen kan sturen?

Het is van belang dat u de debiteur een laatste mogelijkheid tot betalen hebt gegeven voordat u de vordering ter incasso uit handen geeft.

Deze laatste brief, die u kunt verzenden per post, fax of e-mail, wordt ook wel een ingebrekestelling of laatste aanmaning genoemd. Hierin moet de debiteur worden gesommeerd om binnen 5 werkdagen de openstaande vordering te voldoen als uw debiteur een bedrijf of instelling is. Ook moet duidelijk gemaakt worden, dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven als de betaling niet binnen 5 werkdagen is ontvangen. Wordt hier geen gevolg aan gegeven dan kunt u de vordering uit handen geven aan ons kantoor.

Is uw debiteur een particulier dan bent u op grond van wettelijke regels verplicht in de ingebrekestelling een betalingstermijn van 14 dagen aan te houden alsmede dient u de exacte hoogte aan te geven van de incassokosten die debiteur in rekening gebracht zullen worden indien hij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. Deze kosten kunt u eenvoudig uitrekenen via deze link.

Voorbeelden van een ingebrekestelling voor zowel bedrijven als particulieren vindt u op deze pagina.

Is het wettelijk verplicht om een aanmaning, een herinnering of een ingebrekestelling te sturen?

Nee, het is niet in de wet geregeld dat een schuldeiser eerst een aanmaning moet hebben gestuurd voordat hij een incassobureau inschakelt.

Voor het in rekening kunnen brengen van incassokosten is het overigens wel nodig dat eerst een ingebrekestelling aan de debiteur is verzonden.

Voor wie is de rente?

De rente komt u toe. Wij doen ons uiterste best om naast het factuurbedrag en de incassoprovisie ook de volledige rente voor u te incasseren.

Vanaf wanneer mag er rente aan de debiteur gerekend worden?
De rente gaat lopen meteen nadat de betalingstermijn van een factuur is verstreken zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Is er geen betalingstermijn overeengekomen, dan is rente verschuldigd vanaf 30 dagen na levering van de zaken en/of diensten.

Wat moet ik doen als een debiteur mij tijdens het incassotraject wil betalen?

Als een debiteur u tijdens het incassotraject wil betalen, kan dat betekenen dat hij de kosten van incasso probeert te ontlopen. Daarom adviseren wij niet zomaar betalingen aan te nemen en de debiteur

naar ons door te verwijzen. Hiermee blijft de druk op de debiteur maximaal en weet hij dat hij niet zomaar onder de incassokosten uit kan komen.
De praktijk heeft bewezen dat deze methode het beste werkt om de debiteur volledig, d.w.z. inclusief de kosten, te laten betalen.

Wat gebeurt er als mijn factuur niet geincasseerd kan worden?

In dat geval brengen wij u in het geheel geen kosten in rekening, ongeacht de tijd die wij aan de zaak hebben moeten besteden. U krijgt dan tevens een brief van ons waarmee u eventueel betaalde BTW, IB of VPB kunt terugvorderen bij de fiscus.

Hoe hoog is de wettelijke rente?

Per 1 januari 2015 bedraagt de ‘gewone’ wettelijke rente, dat wil zeggen de wettelijke rente voor transacties die geen handelstransacties zijn (en dus geen transacties zijn tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties), 2% per jaar.

 

Hieronder vindt u een historisch overzicht van de wettelijke rente:

01-03-1971 9%
01-11-1972 8%
01-05-1974 10%
01-04-1976 8%
01-01-1979 10%
01-04-1980 12%
01-01-1983 9%
01-04-1987 8%
01-01-1990 10%
01-07-1990 11%
01-01-1992 12%
01-07-1993 10%
01-01-1994 9%
01-01-1995 8%
01-01-1996 7%
01-07-1996 5%
01-01-1998 6%
01-01-2001 8%
01-01-2002 7%
01-08-2003 5%
01-02-2004 4%
01-01-2007 6%
01-07-2009 4%
01-01-2010 3%
01-07-2011 4%
01-07-2012 3%
01-01-2015 2%

Wat is het verschil tussen minnelijke en gerechtelijke incasso?

Minnelijke incassowerkzaamheden zijn alle werkzaamheden die zonder tussenkomst van een rechter plaatsvinden,

 

zoals het versturen van aanmaningen, het opstellen van betalingsregelingen en het telefonisch aanmanen van debiteuren.

Bij gerechtelijke incasso komt daarentegen wel een rechter te pas. Hierbij wordt de debiteur gedagvaard om te verschijnen voor de Rechtbank en gaat vervolgens de procedure lopen, die uiteindelijk uitmondt in een gerechtelijk vonnis.

Kan Hettema & van Bambost Juristen ook mijn buitenlandse incassovorderingen incasseren?

Ja, ons kantoor neemt ook vorderingen in het buitenland in behandeling. Ook dat gebeurt geheel op no cure no pay basis.

Wat is het minimum bedrag dat ik kan laten incasseren?

Wij hanteren noch minimum- noch maximumbedragen voor het incasseren van vorderingen. U kunt voor ieder bedrag bij ons terecht. Ook als u voornamelijk kleinere vorderingen mocht hebben.

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op of vul het contactformulier in.

U kunt ons bereiken via:
Telefoonnummer: 020-67 23 094
E-mail: info@hvbjuristen.nl

Trustoo pro badge