Juridische begrippen

U vindt hier veel gestelde vragen en antwoorden uit de incassobranche. Als u een vraag en antwoord mist dan kunt u ons bellen of mailen en dan helpen wij u verder. Telefoonnummer: 020 – 672 30 94 / E-mail: info@hvbjuristen.nl

Wat betekenen de volgende juridische begrippen?

Absolute competentie

De absolute competentie is de vraag welk rechtscollege in hiërarchische zijn bevoegd.

Lees meer »

Appellant

De appellant is de eisende partij in hoger beroep. De gedaagde partij in hoger beroep heet de geïntimeerde.

Lees meer »

Beschikking

Een beschikking is een rechterlijke uitspraak in een procedure die is ingeleid door een verzoekschrift.

Lees meer »

Comparitie

Een comparitie van partijen is een persoonlijke verschijning van de procederende partijen voor de…

Lees meer »

Contra-enquête

Een contra-enquête is het horen van getuigen van de tweede partij. Dit tweede getuigenverhoor…

Lees meer »

Executoriaal beslag

Executoriaal beslag is het tenuitvoerleggen van een titel door beslag in het kader van een…

Lees meer »

Faillissementsrekest

Een faillissementsrekest is een verzoekschrift waarin schuldeisers de rechter vragen om het faillissement…

Lees meer »

Gerechtssecretaris

Een gerechtssecretaris is een functionaris bij de rechtbank die belast is met zowel juridische…

Lees meer »

Incassoprocedure

Een incassoprocedure is de procedure die gestart wordt door een incassobureau in het kader van een…

Lees meer »

Jurisprudentie

Jurisprudentie is het geheel van rechterlijke uitspraken en is tevens een rechtsbron, die niet in de wet te vinden is…

Lees meer »

Kwitantie

Het is een document ondertekend door een schuldeiser die daarmee verklaart dat de schuldenaar…

Lees meer »

Royement

Royement is doorhaling (=stopzetting) van de civiele (incasso) procedure op de rolzitting, waardoor de…

Lees meer »

Schuldsanering

Schuldsanering is een bepaalde vorm van faillissement en wordt vaak gebruikt als een verkorte…

Lees meer »

Uitvoerbaar bij voorraad

Uitvoerbaar bij voorraad is de toestemming om te beginnen met de executie van het vonnis door de…

Lees meer »

Akte

Een akte is een geschrift dat als bewijsstuk dient. Op de akte kan op een later moment..

Lees meer »

Authentieke akte

Een authentieke akte is een geschrift, vaak een overeenkomst, dat door een openbaar ambtenaar…

Lees meer »

Beslagvrije voet

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen wat bij beslag op salaris of uitkering in het kader van een..

Lees meer »

Conclusie van dupliek

De conclusie van dupliek is het nadere antwoord van de gedaagde, nadat de eiser een conclusie van repliek…

Lees meer »

Conventie

Conventie is de eis van een eiser in een burgerlijk proces. Het is de procedure die wordt gevoerd…

Lees meer »

Executieverkoop

Executieverkoop is de verkoop van alle roerende en onroerende zaken van een debiteur.

Lees meer »

Fatale termijn

De fatale termijn is een tijdstermijn waarbinnen een feitelijke handeling of een rechtshandeling dient plaats…

Lees meer »

Geïntimeerde

De geïntimeerde is de gedaagde partij in een hoger beroepsprocedure. De eisende partij in een hoger…

Lees meer »

Incassoprovisie

Incassoprovisie is het bedrag dat het incassobureau na het incasseren van een openstaande vordering…

Lees meer »

Kracht van gewijsde

Kracht van gewijsde is de status van een vonnis; als een vonnis kracht van gewijsde heeft betekent dat…

Lees meer »

Minnelijke schikking

Een minnelijke schikking is het bereiken van een akkoord tussen twee partijen zonder tussenkomst van…

Lees meer »

Salaris gemachtigde

Het salaris gemachtigde is het bedrag tot betaling waarvan de kantonrechter de procederende partij…

Lees meer »

Surseance van betaling

Surseance van betaling is uitstel van betaling en kan bij de rechter worden aangevraagd.

Lees meer »

Verstekvonnis

Een verstekvonnis is een vonnis in een civiele (incasso) procedure waarbij de vordering van de eisende partij…

Lees meer »

Antwoord akte

Een antwoordakte is een korte schriftelijke reactie in een civiele procedure op een akte..

Lees meer »

Beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden van erfenis is een van de drie manieren waarop een erfgenaam..

Lees meer »

Betekenen

Betekenen is het overhandigen van een officieel document door een deurwaarder aan het adres…

Lees meer »

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag is beslag tot bewaring. Dit is te leggen op de roerende of onroerende zaken…

Lees meer »

Dading

Een dading is een overeenkomst waarbij partijen door middel van een vergelijk een geschil…

Lees meer »

Executoriale titel

Een executoriale titel is de titel die een deurwaarder moet bezitten voordat over gegaan kan…

Lees meer »

Geopposeerde

De geopposeerde is de gedaagde partij in een verzetprocedure, die in een civiele (incasso) procedure…

Lees meer »

Gezag van gewijsde

Gezag van gewijsde is een bindende rechterlijke uitspraak voor de partijen; de uitspraak is onbetwistbaar.

Lees meer »

Ingebrekestelling

In een ingebrekestelling wordt de schuldenaar door de schuldeiser op schriftelijke wijze aangemaand…

Lees meer »

Kwijtschelding

Kwijtschelding is een rechtshandeling waarmee een schuldeiser zijn schuldenaar vrijwillig…

Lees meer »

No cure no pay

No cure no pay is het principe waarbij een schuldeiser, die een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven…

Lees meer »

Schuldeisersverzuim

Schuldeisersverzuim is het moment waarop de schuldenaar gehinderd wordt om een verbintenis…

Lees meer »

Tussenvonnis

Een tussenvonnis is een vonnis dat nog geen einde aan de civiele (incasso) procedure maakt en…

Lees meer »

Vonnis

Een vonnis is de eindbeslissing (uitspraak) van de Rechtbank in een civiele (incasso) procedure.

Lees meer »

Trustoo pro badge