Algemene voorwaarden

1. Hettema & van Bambost Juristen, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, hierna verder te noemen H & v B, verricht haar incassowerkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene incassovoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen.

2. a. Onder opdrachtgever wordt verstaan: diegene die aan H & v B ver zoekt incassowerkzaamheden ter hand te nemen.
b. Onder debiteur wordt verstaan: de schuldenaar van de opdrachtgever.
c. Onder incassokosten worden verstaan: de incassoprovisie ter inning van een vordering buiten rechte.
d. Onder proceskosten worden verstaan: alle kosten gemaakt in een gerechtelijke procedure.

3. H & v B is nimmer tot acceptatie van een incasso-opdracht verplicht.

4. H & v B zal zich bij de uitvoering van opdrachten inspannen om tot een goede behartiging van de belangen van opdrachtgever te komen.

5. De voorbereiding en uitvoering van een incasso-opdracht worden zowel in als buiten rechte zoveel mogelijk door H & v B zelf verricht.

6. Behoudens ten opzichte van personen of lichamen die door H & v B voor de incasso zijn ingeschakeld is H & v B tot geheimhouding jegens derden verplicht van al hetgeen haar zowel van de opdrachtgever als van de debiteur ter kennis komt.

7. H & v B zal opdrachtgever regelmatig over de voortgang der incasso berichten. Op verlangen van de opdrachtgever of indien hiertoe aanleiding is geeft H & v B een tussentijds bericht van de stand van zaken.

8. H & v B zal trachten de volgende bedragen te incasseren:
a. (Het restant van) de hoofdsom;
b. De verschuldigde wettelijke rente of overeengekomen vertragings rente;
c. De incassoprovisie;
d. De eventuele proceskosten.

9. H & v B zal slechts tot inning van een vordering via een gerechtelijke procedure overgaan nadat alle mogelijkheden tot afdoening in der minne zijn uitgeput en toestemming hiertoe is verkregen van opdracht gever.

10. Stukken zullen door H & v B gezonden worden naar het door opdrachtgever opgegeven adres.

Adreswijzigingen dient opdrachtgever onverwijld schriftelijk aan H & v B door te geven, bij gebreke waarvan H & v B alle aansprakelijkheid uitsluit voor schade die hier eventueel uit mocht voortvloeien.

11. Opdrachtgever dient alle nodige gegevens en/of bewijsstukken benodigd voor een succesvolle incasso te verschaffen en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan.

12. Tevens dient opdrachtgever onverwijld melding te doen van gewijzigde omstandigheden van de debiteur, inclusief alle betalingen, correspondentie en alle contacten tussen opdrachtgever en debiteur. Voor eventuele schade ontstaan door nalatigheid in deze meldingsplicht is H & v B niet aansprakelijk.

13. Na het geven van de incasso-opdracht is opdrachtgever gehouden een debiteur die zich tot hem wendt door te verwijzen naar H & v B en zich tevens te onthouden van alle handelingen betreffende de afwikkeling van de incasso-opdracht.

Indien blijkt dat de vordering, die opdrachtgever ter incasso aan H & v B heeft aangeboden, ongegrond is, of indien blijkt dat opdrachtgever bij het verstrekken van de incasso-opdracht onder curatele of bewind stond of anderszins handelingsonbekwaam was, of wanneer opdrachtgever de vordering zelf en zonder toestemming van H & v B regelt, de incassowerkzaamheden belemmert (bijvoorbeeld door het niet verstrekken van de voor het op een juiste wijze uitvoeren van de opdracht benodigde informatie), of de opdracht intrekt, is opdrachtgever 15% incassoprovisie exclusief omzetbelasting verschuldigd over het volledige bedrag van de vordering (met inachtneming van de minimum-incassoprovisie conform de tarievenlijst, genoemd in artikel 24). Indien er door H & v B een gerechtelijke procedure bij de sector Kanton van de Arrondissementsrechtbank mocht zijn geëntameerd, is opdrachtgever naast de hierboven genoemde provisie tevens het salaris gemachtigde, te vermeerderen met de omzetbelasting, aan H & v B verschuldigd, wat anders aan H & v B zou zijn toegekend.

14. Wijzigingen in de bevoegdheid van opdrachtgever of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen tegenover H & v B eerst gelden na schriftelijke inkennisstelling daarvan.

15. Schade door opdrachtgever toegebracht aan H & v B, ook daaronder begrepen gelden die opdrachtgever uit hoofde van artikel 13 van deze voorwaarden aan H & v B verschuldigd is geworden, dient door opdrachtgever onverwijld te worden vergoed aan H & v B, bij gebreke waarvan H & v B gerechtigd is eventueel deze schade te verrekenen met aan opdrachtgever toekomende gelden die H & v B onder zich heeft.

16. De incasso-opdracht omvat de onbeperkte volmacht om als onmiddellijk vertegenwoordiger van de opdrachtgever datgene te doen, wat naar het oordeel van H & v B in het kader van de incasso-opdracht wenselijk en/of noodzakelijk is. In het bijzonder is H & v B bevoegd de debiteur voor een door H & v B te bepalen termijn uitstel van betaling te verlenen en/of met deze een betalingsregeling overeen te komen, die in de gegeven situatie door H & v B redelijk dan wel als uiterst haalbaar wordt geacht. Indien naar de mening van H & v B een debiteur niet of ondeugdelijk in gebreke is gesteld, is H & v B bij de uitvoering van een incasso-opdracht gerechtigd deze alsnog in gebreke te stellen.

Tevens is H & v B gerechtigd uittreksels en (verhaals-)informatie met betrekking tot de debiteur in te winnen.

17. Indien H & v B van opdrachtgever toestemming heeft verkregen voor het voeren van een gerechtelijke procedure is H & v B gerechtigd gebruik te maken van deurwaarders, rolwaarnemers en eventueel procureurs van haar keuze. H & v B zal alle zorgvuldigheid betrachten in de keuze van deze derden.

18. a. H & v B is nimmer verplicht namens de opdrachtgever te procederen en zal uitsluitend tot het starten van een civiele procedure over gaan indien zij dit wenselijk en/of noodzakelijk en/of haalbaar acht.
b. H & v B is nimmer gehouden zich namens de opdrachtgever in een procedure te stellen welke direct of indirect voortvloeit uit de incasso-opdracht(en) en wordt geëntameerd door een ander dan H & v B. De kosten voor een dergelijke procedure komen altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
c. Alle door H & v B te voeren procedures en de daaruit voortvloeiende proces- en executiekosten geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

19. Door H & v B ontvangen betalingen worden ten spoedigste na de afwikkeling van een opdracht ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. H & v B behoudt zich het recht voor eventuele vorderingen van haar op opdrachtgever uit welke hoofde dan ook met deze gelden te verrekenen.

20. Betaling door opdrachtgever aan H & v B zal, zonder beroep op compensatie of opschorting wegens wanprestatie, plaatsvinden binnen een termijn van 14 dagen. Na overschrijding van deze termijn zal opdrachtgever automatisch in gebreke verkeren en verplicht zijn tot betaling van incassokosten, bestaande uit 15% exclusief omzetbelasting over het door opdrachtgever aan H & v B verschuldigde bedrag (met inachtneming van de minimum-incassoprovisie conform de tarievenlijst, genoemd in artikel 24). Voorts is opdrachtgever dan gehouden een vertragingsrente te betalen van 2% per maand, een gedeelte van de maand te rekenen voor een gehele, te rekenen vanaf de dag dat verschuldigdheid tot betaling bestond. Tevens zal H & v B dan gerechtigd zijn zonder nadere aankondiging al haar werkzaamheden voor opdrachtgever stop te zetten, waarvan het risico geheel voor rekening van opdrachtgever is.
Onder H & v B berustende goederen, geld, eigendomsbewijzen en waardepapieren zullen in deze tot pand dienen.

21. Per incasso-opdracht zal door H & v B aan opdrachtgever, overeenkomstig de in artikel 24 genoemde tarievenlijst, incassoprovisie in rekening gebracht worden. De incassoprovisie, die gebaseerd is op de te incasseren hoofdsom en rente, zal opdrachtgever alleen dan niet verschuldigd zijn, indien verhaal ervan op de debiteur is geslaagd.

22. Proces- en executiekosten (deurwaarderskosten, griffierechten, etc.) vallen uitdrukkelijk niet onder de incassoprovisie en zijn altijd voor rekening en risico van opdrachtgever, waarbij H & v B kan verlangen dat deze vóór aanvang van een geding of executietraject aan H & v B worden voldaan.

23. Bij een abonnement, waarvan de prijs is vermeld in de in artikel 24 genoemde tarievenlijst, is opdrachtgever de incassoprovisie uitsluitend op ‘no cure no pay’ basis verschuldigd, waarbij bij H & v B of opdrachtgever, ná de verstrekking van de opdracht, binnengekomen betalingen worden beschouwd allereerst als betaling van de incasso-provisie van H & v B, vervolgens als betaling van het eventuele salaris gemachtigde van H & v B, vervolgens als betaling van eventuele kosten van door H & v B ingeschakelde derden, vervolgens als betaling van de rente en tenslotte als betaling van de hoofdsom. Indien een incasso via een gerechtelijke procedure bij de sector Kanton van de Arrondissementsrechtbank moet plaatsvinden en deze procedure door H & v B wordt gevoerd zal zij, indien opdrachtgever een abonnement heeft afgesloten, haar uurtarief niet aan opdrachtgever in rekening brengen, maar zal vergoeding van deze werkzaamheden uitsluitend plaatsvinden indien deze als door de rechter toegekend salaris gemachtigde op debiteur kan worden verhaald. Deze wijze van procederen geldt overigens alleen voor onbetwiste vorderingen. Onder de hierboven genoemde gerechtelijke procedure vallen uitdrukkelijk niet verzet-, appèl-, cassatie- en reconventionele procedures. Het abonnement is gedurende 12 maanden geldig en wordt stilzwijgend verlengd, indien het niet binnen 3 maanden voor afloop ervan per aangetekend schrijven door opdrachtgever is opgezegd. H & v B behoudt zich het recht voor om de abonnementsprijs voor een nieuwe abonnementsperiode te wijzigen. Zulk een wijziging zal uiterlijk 4 maanden voor afloop van een lopende abonnementsperiode door H & v B schriftelijk aan opdrachtgever worden medegedeeld.

24. Eén geheel met deze algemene incassovoorwaarden vormt de officiële, door H & v B gehanteerde, tarievenlijst, welke in de brochure van H & v B staat weergegeven. Alle door H & v B gehanteerde tarieven, waaronder ook het salaris gemachtigde, zijn exclusief omzetbelasting.

25. Vreemde valuta zullen als koers hebben die van de dag van verrekening.

26. H & v B behoudt zich het recht voor een incasso-opdracht zonder opgaaf van redenen en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, dan wel niet tot het nemen van rechtsmaatregelen over te gaan, indien dit naar haar mening niet verantwoord is.

27. Iedere aansprakelijkheid van H & v B of door haar ingeschakelde derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van H & v B of deze derden wordt uitbetaald. Overigens zullen vorderingen van opdrachtgever op H & v B een verjaringstermijn van één jaar hebben.

28. Een incasso-opdracht eindigt, naast het gestelde in artikel 26, voorts indien de bedragen als bedoeld in artikel 8 zijn geïncasseerd, dan wel incassomaatregelen geheel of gedeeltelijk hebben gefaald en van voortzetting geen resultaat valt te verwachten of indien de kosten van voortzetting van de incassowerkzaamheden niet opwegen tegen de te verwachten baten. Een en ander ter beoordeling van H & v B. Aan het einde van de incasso-opdracht wordt door H & v B een eindafrekening opgemaakt, waarin een specificatie van het geïncasseerde bedrag en de door H & v B verrekende of nog te verrekenen tarieven en kosten worden opgenomen.

29. Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de tarieftoepassing, de declaratie of de verrichte werkzaamheden, dient hij zijn bezwaren binnen 4 weken na ontvangst van de afrekening van H & v B per aangetekend schrijven kenbaar te maken. Klachten die niet binnen de genoemde termijn en/of de genoemde wijzen ter kennis van H & v B zijn gebracht, worden niet in behandeling genomen.

30. Opdrachtgever verplicht zich in zijn overeenkomst met H & v B afstand te doen van eigen algemene voorwaarden. Daarnaast is H & v B gerechtigd de opdrachtgever als referentie te vermelden op haar website.

31. De in deze algemene incasso voorwaarden opgenomen bepalingen bevatten de volledige weergave van de rechten en plichten van partijen en treden in de plaats van alle voorgaande voorstellen, mondeling en schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp ervan.

32. Aanvullingen en/of wijzigingen in deze algemene incassovoorwaarden zullen door H & v B gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Na kennisgeving van deze aanvullingen en/of wijzigingen aan opdrachtgever zullen deze van toepassing worden op de reeds bestaande overeenkomst tussen H & v B en opdrachtgever, indien opdrachtgever niet binnen 30 dagen na deze kennisgeving bezwaar bij H & v B indient tegen deze aanvullingen c.q. wijzigingen.

33. Deze algemene incassovoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op incassowerkzaamheden binnen Nederland.

34. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en H & v B is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

35. Alle geschillen tussen partijen die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 33250385.

U kunt hieronder de algemene voorwaarden van Hettema & van Bambost Juristen downloaden

Download algemene voorwaarden

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op of vul het contactformulier in.

U kunt ons bereiken via:
Telefoonnummer: 020-67 23 094
E-mail: info@hvbjuristen.nl

Trustoo pro badge