Incassobranche wettelijk gereguleerd

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 25 mei 2022

 

Op 10 mei 2022 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Voor de incassobranche leidt dit tot grote veranderingen. Het voornaamste doel van de nieuwe wet is om kwaliteitseisen te waarborgen, een incassoregister te creëren en een toezichthoudend orgaan in het leven te roepen. Belangrijk is voorts nog dat ook boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd om cumulatie van incassokosten bij termijnbetalingen te beperken.

Kwaliteitseisen

Onder het nieuwe recht is het verrichten van werkzaamheden op het gebied van buitengerechtelijke incasso nog slechts voorbehouden aan organisaties die zijn ingeschreven in het zogenaamde incassoregister. Om zo’n registratie te verkrijgen en behouden is het noodzakelijk dat een incassokantoor voldoet aan zekere kwaliteitseisen. Daartoe dienen medewerkers die betrokken zijn bij het verrichten van incassowerkzaamheden in elk geval voldoende vakbekwaam te zijn en deze vakbekwaamheid ook periodiek te onderhouden. Er dient op een correcte manier met debiteuren te worden gecommuniceerd, de informatievoorziening richting debiteuren moet adequaat zijn en ook moet er een degelijke administratie gevoerd worden. Verder is het noodzakelijk dat al het personeel een verklaring omtrent het gedrag overlegt. Met bijna 30 jaar ervaring in de incassobranche, waarbij de kwaliteit bij ons altijd hoog in het vaandel heeft gestaan, verwachten wij zonder problemen te worden toegelaten tot het incassoregister en aan alle eisen te voldoen. Wij hopen onze dienstverlening dan ook nog lang te kunnen voortzetten.

Cumulatie incassokosten

Het huidige wetssysteem laat toe dat cumulatie van incassokosten kan optreden indien de schuldenaar bij elke niet betaalde termijn een veertiendagenbrief ontvangt en zo telkens afzonderlijk incassokosten verschuldigd wordt. Zo konden schuldenaren worden geconfronteerd met onevenredig hoge incassokosten en die situatie was ongewenst. De nieuwe wet tracht dit probleem op te lossen door een bepaling te introduceren waarin bij termijnbetalingen beneden € 266,67 de incassokosten afhankelijk zijn van het aantal na aanmaning niet tijdig betaalde termijnen binnen een periode van zes maanden. Bij elke nieuwe aanmaning dient zes maanden te worden teruggekeken voor het in rekening brengen van incassokosten.

 

Trustoo pro badge