Wetsvoorstel incasso kosten krijgt enige aanpassingen

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 17 Februari 2011

De minister van Veiligheid en Justitie heeft onlangs gereageerd op vragen van de Tweede Kamer betreffende het wetsvoorstel incasso kosten. Hieruit blijkt dat de minister niet van zins is het voorstel ingrijpend te wijzigen.

Onder andere is de minister niet van plan het wetsvoorstel te wijzigen op de volgende punten:

-Er zal een maximumtarief gaan gelden in de vorm van een percentage over de hoofdsom met als minimumbedrag aan incassokosten € 40,– en niet een bedrag van € 62, zoals dat nu gehanteerd wordt door bureaus die bij de NVI zijn aangesloten.

-Er zal geen onderscheid meer gemaakt worden tussen schuldeisers die wel en niet BTW-plichtig zijn.

De minister wil het wetsvoorstel wel aanpassen op de volgende punten:

De hoogte van de incassokosten bij deelbetalingen

De aanpassing van het wetsvoorstel is als volgt: heeft de aanmaning betrekking op meer dan één vordering, dan worden de hoofdsommen van deze vorderingen voor de berekening van de vergoeding bij elkaar opgeteld.

De toelichting wijst er wel op dat het allereerst afhangt van de keuze van de schuldeiser of de meerdere vorderingen wel of niet op één aanmaning worden gezet. Als de schuldeiser kiest voor afzonderlijke aanmaningen, mogen de incassokosten wel per aanmaning berekend worden. De minister wijst er echter wel op dat de schuldeiser verplicht is om de schade zoveel mogelijk te beperken. Zo is de schuldeiser gehouden voor de berekening van de incassokosten de verschillende vorderingen samen te voegen wanneer deze tegelijk opeisbaar zijn.

In de praktijk is de meest voorkomende situatie dat een aantal termijnen niet op tijd betaald worden, zoals bij huurachterstanden en andere periodieke verplichtingen. Deze termijnen zijn steeds na elkaar opeisbaar, hetgeen zou betekenen dat telkens een minimumbedrag ad € 40 berekend mag worden. Dit zou leiden tot een stapeling van incasso kosten hetgeen een verslechtering zou betekenen ten opzichte van de huidige situatie. Voor de rechter zal het, bij een gerechtelijke procedure, overigens nog lastig worden na te gaan welke kosten nou precies berekend mogen worden. In de huidige situatie is het zo dat de rechter van de schuldeiser verlangt dat deze alle openstaande termijnen samenvoegt voor de berekening van de incasso kosten.

Incassokosten bij vorderingen van bedrijven op bedrijven

Op dit punt wil de minister bedrijven de mogelijkheid geven om door middel van een overeenkomst of algemene voorwaarden van de wettelijke regeling af te wijken, zodat ook hogere kosten berekend kunnen worden. Bij vorderingen op particulieren zal eerst een aanmaning gestuurd moeten worden met een betalingstermijn van 14 dagen voordat incassokosten berekend mogen worden. Voor bedrijven zal deze voorwaarde niet meer gelden.

Trustoo pro badge