Alles wat u moet weten over de veertiendagenbrief

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 24 april 2020

In de praktijk blijkt bij schuldeisers nog veel verwarring te bestaan omtrent de eisen die gesteld worden aan de zogenaamde veertiendagenbrief. Allereerst dient men bij het verzenden van deze brief goed te onderscheiden tussen zakelijke debiteuren en debiteuren die consument zijn. Consumenten worden door de wetgever namelijk in verregaande mate beschermd tegen het plotseling verschuldigd worden van incassokosten, waar dit voor de zakelijke debiteur veel minder het geval is en de veertiendagenbrief zelfs geheel achterwege kan blijven.

Incassokosten

Eerst na het verlopen van de termijn in de veertiendagenbrief kan een consument incassokosten verschuldigd worden. Uitgangspunt is dat de consument niet wordt overvallen door een met incassokosten verhoogde schuld. Om die reden dient in de veertiendagenbrief voor het verschuldigd worden van deze kosten te worden gewaarschuwd en dan nog een minimale termijn te worden verleend om de schuld kostenvrij te voldoen. Deze termijn is gesteld op veertien dagen.

Veertiendagentermijn

Zoals reeds gezegd bedraagt de termijn in de veertiendagenbrief – het zal niet verbazen – ten minste veertien dagen wil deze tot gevolg hebben dat de consument-schuldenaar incassokosten verschuldigd wordt. Minder vanzelfsprekend echter is het moment waarop de veertiendagentermijn aanvangt. Dit is namelijk niet het moment van dagtekening van de betreffende brief maar het moment van ontvangst door de schuldenaar. Dit dient dan ook in de formulering tot uitdrukking gebracht te worden. Een formulering als “betaling binnen 14 dagen na dagtekening” of “binnen 14 dagen na heden” is om die reden onjuist en een vormverzuim dat er direct voor zorgt dat de brief geen effect sorteert; de consument wordt geen incassokosten verschuldigd. Dit verzuim kan alleen worden gezuiverd door het versturen van een nieuwe brief die wel aan alle formaliteiten voldoet. Correct is in elk geval de formulering “binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”.

Hoogte incassokosten

Naast vermelding van de uiterste termijn waarbinnen de schuld nog kostenvrij kan worden voldaan, dient tevens melding te worden gemaakt van de hoogte van de incassokosten die de consument verschuldigd wordt mocht tijdige betaling uitblijven. Ook dit is een constitutief vereiste wil de veertiendagenbrief het gewenste effect hebben. De hoogte van de incassokosten is gerelateerd aan de hoogte van de vordering, waarbij het gaat om de totale vordering van de schuldeiser op de betreffende debiteur. Zo is het berekenen van incassokosten over elke afzonderlijke factuur nadrukkelijk uit den boze. Welk bedrag aan incassokosten u precies in de veertiendagenbrief dient te vermelden vindt u hier.

Ontvangstbewijs

Het belang van het sturen van een correcte veertiendagenbrief is gelegen in het feit dat alsdan aanspraak gemaakt kan worden op de buitengerechtelijke incassokosten. In een eventuele gerechtelijke procedure is het aan de eisende partij om te stellen en zo nodig te bewijzen dat en wanneer de veertiendagenbrief door de wederpartij werd ontvangen. Bij hogere vorderingen is het om die reden verstandig om de brief per aangetekende post te sturen zodat u in staat bent om het tijdstip van ontvangst aan te tonen. Indien mogelijk doet u er in elk geval altijd goed aan om de brief tevens per e-mail te sturen. Zodoende maximaliseert u de kans dat u de buitengerechtelijke incassokosten daadwerkelijk op uw debiteur kunt verhalen. Een voorbeeld van een correcte veertiendagenbrief vindt u op onze website onder deze link.

Trustoo pro badge