Wetswijzigingen per 1 januari 2011

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 29 December 2011

De volgende wetswijzigingen zullen per 1 januari 2011 ingaan:

Griffierechtenstelsel

Het griffierechtenstelsel wordt vereenvoudigd en griffierechten zullen zoveel mogelijk gelijk getrokken worden. De zaak zal pas in behandeling worden genomen indien het griffierecht voor de eerste rolzitting door de eisende partij is voldaan.

Met ingang van 1 november 2010 zijn nieuwe vaste tarieven voor griffierechten in werking getreden. Deze tarieven zijn als volgt:

Particulieren en eenmanszaken: Bij een belang tot € 500,– een bedrag van € 70,– en bij een belang vanaf € 500,– een bedrag van € 140,–.

Rechtspersonen: Bij een belang tot € 500,– een bedrag van € 105,– en bij een belang vanaf € 500,– een bedrag van € 280,–.

Vennootschapsbelasting en BTW

Het tijdelijke tarief van 20% voor winsten tot € 200.000,– in de vennootschapsbelasting wordt definitief. Voor winsten boven € 200.000,– wordt het tarief verlaagd van 25,5% naar 25%.

De mogelijkheid van het doen van BTW-aangifte per kwartaal wordt definitief. Daarnaast wordt het doen van elektronische aangifte vereenvoudigd.

De volgende wetswijzigingen zullen naar verwachting in 2011 plaatsvinden:

Huurzaken

De uitbreiding van het initiatiefrecht voor huurders maakt het mogelijk energiebesparende renovatiewerkzaamheden aan het gehuurde te verrichten op kosten van de verhuurder.

Kantonzaken

Waarschijnlijk zal per 1 juli 2011 de bevoegdheid van de kantonrechter worden uitgebreid. Kantonrechters zullen dan, naast huur- en arbeidszaken, bevoegd zijn te oordelen in zaken met een waarde tot € 25.000,–. Ook consumentenzaken zullen onder de bevoegdheid gaan vallen, ongeacht de hoogte van het belang.

Rechtsvormen

De rechtsvormen maatschap, CV en VOF zullen verder gaan als personenvennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid. PV’s zonder rechtspersoonlijkheid kunnen deze alsnog via een notaris bewerkstelligen.

Incassokosten

Maximalisering van buitengerechtelijke incassokosten middels een algemene maatregel van bestuur kan plaatsvinden doordat er een wettelijke basis voor incassokosten wordt gelegd.

Stilzwijgende verlenging

De ingangsdatum van de inperking van stilzwijgende verlenging in consumentenzaken is verzet van januari 2011 naar ‘naar verwachting’ januari 2012. Vaak is het in dergelijke zaken het geval dat door rechters op basis van Europese regelgeving vorderingen, gebaseerd op stilzwijgende verlenging, worden afgewezen. Het is voor opdrachtgevers raadzaam de algemene voorwaarden alvast daarop aan te passen.

Fatale betalingstermijnen

Naar verwachting dienen in 2011 op grond van de Europese regelgeving dergelijke vorderingen binnen 30 dagen te zijn voldaan op straffe van een direct opeisbare boete van 8% over de hoofdsom. Dit zal het geval zijn bij business-to-business vorderingen waarvan de betaaltermijn reeds 60 dagen is verstreken.

BV-recht
Een verklaring van geen bezwaar bij de oprichting van een BV of NV wordt niet meer vereist. Dit zal risico’s met zich meebrengen met betrekking tot de verhaalbaarheid. Wildgroei van zogenoemde ‘cowboys’ in bepaalde branches maakt dat er vaak extra onderzoek nodig zal zijn met betrekking tot de liquiditeit van de opdrachtgever. Hettema & van Bambost Juristen kan u daarbij behulpzaam zijn door het leveren van de benodigde kredietrapporten. Personen met een frauduleus en faillissementsverleden kunnen straks namelijk zonder problemen een BV of een NV oprichten.

Een minimum kapitaal van € 18.000,– wordt afgeschaft net als een bankverklaring en accountantsverklaring bij inbreng in natura.

Omtrent uitkeringen aan aandeelhouders zal er een scherpere regelgeving plaatsvinden.

Procedures inzake geschillen tussen aandeelhouders worden verbeterd.

Meer mogelijkheden in de besluitvorming buiten de algemene vergadering en keuzemogelijkheid in de toewijzing van bestuurders per aandeelhouder.

De regelgeving omtrent fusies en splitsingen zal worden aangescherpt en vereenvoudigd. Er zal dan sprake zijn van minder administratieve last.

Cassatiezaken en advocaten

Er komen kwaliteitseisen voor advocaten die willen procederen bij de Hoge Raad. Deze eisen zullen gelden voor alle advocaten die in Nederland zijn ingeschreven. Dit betekent dat in civiele zaken niet meer alleen advocaten in het arrondissement Den Haag mogen procederen bij de Hoge Raad.

Trustoo pro badge