Schuldenproblematiek nog ingrijpender aangepakt

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 11 december 2020

 

Er wordt een nieuw wetsvoorstel voorbereid, waarmee het kabinet verschillende wijzigingen met betrekking tot het schuldhulptraject en de WSNP beoogt. Hiermee zouden problematische schulden moeten worden verminderd. Mogelijk komt er bij het schuldhulptraject een voor schuldeisers verplichte reactietermijn en wordt de periode voor de goede trouw-toets verkort naar 2 jaar.

Voornemen tot wijziging

Het kabinet is voornemens nieuwe maatregelen te treffen ter bestrijding van problematische schulden. Dit in het kader van het in het regeerakkoord neergelegde streven om schulden en armoede terug te dringen. Op 16 november 2020 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de Tweede Kamer geïnformeerd over een wetsvoorstel dat thans in voorbereiding is en waarin een en ander concreet gemaakt zal worden. Het wetsvoorstel zal met name gericht zijn op het stroomlijnen van het schuldhulptraject en toegankelijker maken van de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen).

Wijzigingen schuldhulptraject

Het kabinet heeft aangegeven van plan te zijn om een verplichte reactietermijn voor schuldeisers in te voeren op een verzoek tot schuldregeling. Naar de mening van het kabinet lopen schuldhulptrajecten thans te veel vertraging op doordat schuldeisers in de praktijk laat of zelfs niet reageren op dergelijke verzoeken. Daardoor zouden schuldenaren het traject soms niet volhouden en laat ook een vervolgstap, zoals bijvoorbeeld een verzoek toelating WSNP, langer op zich wachten. Het is nog onduidelijk wat de duur van deze reactietermijn zal zijn en welke sancties verbonden zullen worden aan de niet naleving ervan. Overigens lijkt het kabinet niet van plan om aan het uitblijven van een reactie de consequentie te verbinden dat de schuldeiser daarmee automatisch aan de minnelijke regeling gebonden zal zijn.

Wijzigingen WSNP

Thans is het zo dat art. 288 lid 1 onder b Fw bepaalt dat een verzoek tot toelating WSNP slechts wordt toegewezen indien voldoende aannemelijk is dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoek is ingediend, te goeder trouw is geweest: de zogenaamde goede trouw- toets. Deze periode wordt in het wetsvoorstel verkort naar twee jaar. Tevens zal er een mogelijkheid voor de rechter worden gecreëerd om in afwijking van de in art. 288 lid 2 onder d Fw neergelegde tienjaarstermijn, een schuldenaar binnen deze termijn tóch toe te laten tot de WSNP indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Ons kantoor beschikt over een ruime ervaring in het omgaan met debiteuren, waaronder ook debiteuren die zich laten bijstaan door een schuldhulpverlener of in de WSNP terechtkomen. In het eerste geval zullen wij voorstellen van de schuldhulpverlener altijd kritisch tegen het licht houden en u adviseren of het daadwerkelijk in úw voordeel is om met het voorgestelde akkoord te gaan. In het geval van een WSNP traject controleren wij periodiek of de WSNP niet tussentijds is beëindigd en de incassoprocedure zodoende kan worden voortgezet. Daarnaast zijn wij uiteraard ook altijd bereid om uw vragen te beantwoorden over de inhoud en gevolgen van het WSNP traject voor u en uw vordering.

 

Trustoo pro badge