Meerderheid Nederlanders tegen kwijtschelding van schulden

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 5 maart 2020

Schulden

Uit een recent onderzoek van bureau Flanderijn blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking, zeker 62%, van mening is dat schulden hoe dan ook betaald dienen te worden. Volgens slechts 7% zou het volledig kwijtschelden van schulden een optie kunnen zijn. Wel vindt 43% van de consumenten dat schuldeisers flexibeler te werk moeten gaan in het innen van vorderingen. Verder geeft ongeveer een derde van de ondervraagden aan niets meer af te nemen bij een bedrijf dat in het verleden een incassobureau op hen afstuurde.

Communicatie

Binnen de incassowereld is een grote rol weggelegd voor incassobureaus en deurwaarderskantoren. Zij zijn degenen die de incasso van een vordering voor hun rekening nemen wanneer het de schuldeiser zelf niet lukte om dit voor elkaar te krijgen. In die hoedanigheid vormen zij veelal het aanspreekpunt voor de debiteur. Voor een zo goed mogelijk incassoresultaat is het van belang rekening te houden met de voorkeuren van de consument inzake de wijze van communicatie. Waar het gaat om contact met incasso- en deurwaardersorganisaties over een betalingsachterstand geeft een flinke groep van de ondervraagden de voorkeur aan contact in de avonduren (46%) of onder werktijd (41%). Voor wat betreft de wijze van communicatie gaan de voorkeuren vooral uit naar face to face contact (31%), per e-mail (30%) of per telefoon (23%). Opvallend is dat modernere wijzen van communicatie, zoals bijvoorbeeld via WhatsApp veel minder populair zijn. Zo vindt slechts een kleine minderheid van 4% het prettig om via WhatsApp te communiceren. Opmerking verdient wel dat hierin een significant verschil tussen leeftijdsgroepen waarneembaar is. Zo is WhatsApp onder jongeren een aanzienlijk populairdere wijze van communiceren.

Conclusie

Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat er weinig maatschappelijk draagvlak is voor een algemene schuldsaneringsregeling en dat de traditionele communicatiemiddelen nog altijd het populairst zijn. Toch is het in de praktijk ook belangrijk om in te spelen op de concrete situatie en behoefte van de betreffende debiteur. In de incassobranche draait het voornamelijk om maatwerk en oplossingsgericht te werk gaan. Waar nodig betekent dit dat soms gebruik gemaakt moet worden van minder traditionele communicatiemethoden of na overleg met de schuldeiser door omstandigheden een deel van de schuld wordt kwijtgescholden. Belangrijkst is dat de wijze waarop de vordering geïnd wordt voor het beste resultaat zorgt als deze aansluit bij de persoonlijke situatie van de debiteur.

Trustoo pro badge