Digitaal publiceren van openbare exploten kan een miljoenenbesparing opleveren

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 29 Juni 2011

Uit onderzoek van de KBvG is gebleken dat er nauwelijks of geen reacties komen op exploten die door deurwaarders verplicht openbaar in dagbladen gepubliceerd moeten worden. Dit is het geval als iemand gedagvaard moet worden waarvan geen woon- of verblijfadres bekend is. De kosten hiervan bedragen bovendien jaarlijks maar liefst tien miljoen euro. De KBvG adviseert het kabinet dan ook om het mogelijk te maken om dergelijke exploten digitaal te publiceren om zodoende de kosten van een procedure aanzienlijk te verminderen en de kans te vergroten dat de betrokkenen kunnen kennis nemen van het feit dat ze gedagvaard zijn.

Naar schatting worden er per jaar ongeveer 45 duizend openbare exploten in dagbladen gepubliceerd waar, zoals reeds gezegd, een slordige 10 miljoen euro mee gemoeid is. Volgens de schrijvers van het advies is dit, in deze tijd van bezuinigingen en beheersing van kosten van gerechtelijke (incasso)procedures, een bedrag waarbij stil gestaan moet worden.

De KBvG pleit dan ook voor een kritische evaluatie van de huidige wettelijke regeling. Immers de kans dat een betrokkene kennis neemt van een ambtelijk stuk, dat via een digitale publicatie op het internet langere tijd te raadplegen is, is vele malen groter dan als dit gebeurt via een eenmalige publicatie gedurende één dag in slechts één krant. De KBvG wil daarom voortborduren op de Wet elektronische bekendmaking uit 2009, die het mogelijk maakt bekendmakingen elektronisch te doen in plaats van op papier.

Nu de maatschappij voortdurend aan verandering onderhevig is vindt de KBvG dat ook de rechtspraktijk zich hieraan moet aanpassen.

Trustoo pro badge