Bij steeds meer huurders water aan de lippen

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 15 oktober 2019

Volgens instituut Nibud betaalt 30% van de huurders in Nederland te hoge huurlasten waardoor zij niet in staat zijn om andere kosten van levensonderhoud te betalen.

Dat is de belangrijkste conclusie uit een rapport dat het Nibud vorige maand heeft gepubliceerd. Qua aantallen gaat het hier om meer dan 800.000 huishoudens. Volgens het Nibud is de situatie van deze huurders zeer zorgelijk omdat deze in toenemende mate niet in staat zijn om rond te komen en daardoor betalingsachterstanden oplopen, die weer kunnen leiden tot huurincassoprocedures en huisuitzettingen door een deurwaarder. Uit hetzelfde rapport blijkt ook dat bijna de helft van de huurders wel rondkomt maar wel met veel moeite. Daarentegen hebben bezitters van huizen het financieel veel makkelijker dan huurders. Van hen heeft slechts 8% dermate hoge woonkosten dat zij financieel niet rondkomen.

Sociale huursector

De huurders die in de problemen zitten zijn vooral te vinden in de sociale huursector. Het betreft dan vaak jonge personen, in de leeftijdscategorie 25-45, met een uitkering en alleenstaand. Deze huurders houden door hun woonlasten te weinig geld over voor abonnementen, lidmaatschappen, vervoer en vrije tijd. En ingeval deze groep huurders te kampen krijgt met onvermijdelijke kosten zoals bijvoorbeeld zorgkosten wordt er daardoor vaak beknibbeld op uitgaven aan voeding, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Deze huurders zijn ook niet in staat om een huis te kopen en goedkopere huisvesting is er ook niet.

Het Nibud vindt de situatie dan ook zeer zorgelijk en is van mening dat het aan de politiek is om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen op de markt komen. Als mensen door te hoge woonlasten niet in staat zijn om andere basale levensbehoeften te financieren zal het ook nooit lukken om een halt toe te roepen aan de schuldenproblematiek, aldus het Nibud.

Huur verlagen

De invoering van passend toewijzen ziet het echter wel als een stap in de goede richting. Passend toewijzen betekent dat een woningcorporatie alleen een woning aan een huurder toewijst als de huur daarvan past in het budget van de betreffende huurder.

Het instituut heeft berekend dat mensen met een minimum inkomen niet in staat zijn om een huur te betalen van € 607,– incl. huursubsidie en dat gebeurt nu wel. De maximum huur die zij zouden kunnen betalen zou niet meer dan € 425,– mogen zijn. Het instituut pleit er dan ook voor dat de huursector er meer rekening mee houdt dat huur betaalbaar blijft en daarom de huren verlaagt.

Spaargedrag

Het Nibud heeft ook het spaargedrag van huurders en huiseigenaren met elkaar vergeleken en constateert dat het huiseigenaren er veel beter in slagen om een spaarbuffer op te bouwen. Van de huiseigenaren heeft bijna 80% het minimale bedrag aan spaargeld dat het Nibud adviseert te hebben, van de huurders 56%.

Het instituut denkt niet dat het een oplossing zou zijn als mensen die eigenlijk geen hypotheek kunnen krijgen maar wel hoge huurlasten betalen toch tot de aankoop van een woning zouden overgaan.

Bescherming

Volgens de directeur van het instituut Arjan Vliegenthart zou dit slechts een verplaatsing van het probleem betekenen. Kopers van woningen moeten juist goed beschermd worden, zoals nu ook gebeurt. Het oprekken van de normen zou tot grote financiële problemen bij deze kopers kunnen leiden. Net zoals kopers van woningen moeten ook huurders beter beschermd worden, zowel op het punt van hun inkomsten als hun uitgaven.

Trustoo pro badge