Aangekondigde verlaging griffierechten vertraagd

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 25 februari 2020

Griffierechten verhoogd in plaats van verlaagd
De hoogte van de griffierechten wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van de rechtsvorm van de eisende partij en de hoogte van de vordering. Eerder werd aangekondigd dat de griffierechten voor lagere vorderingen zouden worden gereduceerd. Wij hebben hierover eerder een artikel gepubliceerd. Het streven was om deze wijzigingen al per 1 januari 2020 door te voeren, echter is dit helaas niet gelukt. Sterker, de griffierechten werden dit jaar wederom verhoogd hetgeen tot gevolg heeft dat de niet-natuurlijke persoon voor een vordering tussen de € 500,– en € 12.500,– thans € 499,– aan griffierecht betaalt (de actuele tarieven vindt u hier). Begrijpelijkerwijs vormt dit een enorme drempel, met name voor de vorderingen die deze ondergrens van € 500,– maar amper overstijgen. Overigens kan het in dergelijke gevallen soms verstandig zijn om uw vordering te beperken tot een bedrag van € 500,–, zodat deze in het laagste categorie griffierechten valt.

Teleurstelling

Voor ondernemers met veel vorderingen in deze categorie is de uitgestelde verlaging van het griffierecht uiteraard een flinke teleurstelling. Als gezegd vormt het huidige tarief voor ondernemers een flinke drempel om ook in rechte betaling van hun vordering na te jagen. Maar weinigen zijn bereid om hiervoor nog eens extra kosten te maken. Toch kan het soms lonend zijn om wel een gerechtelijke incasso procedure te starten; zeker wanneer u reden heeft om te vermoeden dat uw debiteur verhaal biedt. Als de procedure wordt gewonnen, dan wordt hij namelijk tevens veroordeeld in de kosten van het geding waaronder het griffierecht.

Buitengerechtelijk

Juist omdat de griffierechten thans nog buitenproportioneel hoog zijn, komt de nadruk nog meer op het buitengerechtelijk incasso traject te liggen. Wij raden u in elk geval aan om uw vordering niet te lang te laten liggen. Zodra het duidelijk is dat u er zelf niet uitkomt met debiteur doet u er verstandig aan om de vordering zo snel mogelijk uit te besteden aan een professionele partij. De ervaring leert dat hoe sneller er actie wordt ondernomen, hoe groter de kans dat de zaak minnelijk kan worden opgelost.

Trustoo pro badge