Incasso

Wat is de werkwijze van Hettema & van Bambost Juristen?

Onze incassomethode is er op gericht om achterstallige betalingen zo snel en doeltreffend mogelijk voor u te incasseren. Deze methode verloopt als volgt: Bij de eerste sommatie, die per aangetekende post wordt verstuurd, wordt debiteur, naast de hoofdsom en rente, de incassoprovisie in rekening gebracht. Tevens wordt bij deze gelegenheid aangekondigd dat, indien debiteur in gebreke blijft tijdig en volledig te betalen, gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen.

Indien na deze eerste sommatie geen tegenbericht dan wel betaling ontvangen is, bevestigen wij het ingebreke blijven van debiteur en delen wij hem mede dat de zaak inmiddels in handen is gegeven van onze juridische afdeling ter incassering in rechte. Wij stellen debiteur bij deze gelegenheid voor de laatste maal in de gelegenheid om tot betaling over te gaan.

Indien debiteur hierna nog steeds in gebreke is, zal onze juridische afdeling de zaak overnemen en wordt een concept-dagvaarding opgesteld en naar debiteur verzonden. Een gerechtelijke procedure is voor debiteur dan zeer tastbaar geworden. Hij ziet immers in dat het voor ons nog maar een kleine stap is via betekening van deze dagvaarding de zaak daadwerkelijk voor de rechter te brengen. Hierna sturen wij nog een vervolgbrief en een laatste waarschuwing. Als dan nog steeds geen betaling of reactie ontvangen is zullen wij telefonisch contact opnemen met de debiteur om op die wijze de zaak op een bevredigende wijze trachten op te lossen.

Als dit niets oplevert zullen wij, alleen met uw uitdrukkelijke instemming, tot gerechtelijke invordering overgaan. Hieraan zijn dan wel twee voorwaarden verbonden: 1. er moet een gerede kans zijn dat de vordering door de rechter wordt toegewezen en 2. debiteur moet wel voldoende verhaal bieden om het vonnis op succesvolle wijze ten uitvoer te kunnen leggen. Als aan die voorwaarden voldaan is en u ons uw toestemming heeft gegeven voor de procedure zullen wij de dagvaarding uitbrengen.

Bekijk alle veelgestelde vragen