Incasso

Wanprestatie

Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een contractuele verplichting die voortvloeit uit een verbintenis.