Incasso

Natuurlijke persoon

Een mens van vlees en bloed met een identiteit, afstamming, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en nationaliteit, die in juridische zin subject is van rechten en plichten. Om die juridische erkenning te verwerven wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register. Het begrip natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische entiteit maar als een juridische entiteit. Zelfs voor een kind dat te vondeling is gelegd moet een constructie worden opgezet om er een natuurlijk persoon van te maken.

Natuurlijke personen hebben niet allemaal dezelfde rechten en plichten. Minderjarigen bij voorbeeld kunnen bepaalde daden niet rechtsgeldig stellen en zijn strikter beschermd dan meerderjarigen.

Naast natuurlijke personen zijn in het rechtsverkeer ook rechtspersonen subject van rechten en plichten.