Natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, de crediteur, uit hoofde van een overeenkomst een geldsom verschuldigd is. De debiteur heeft een betalingsverplichting ten opzichte van de crediteur.