Incasso

Ontvankelijk

Een zaak die aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank kan alleen berecht worden als de eiser of verzoeker ontvankelijk is, d.w.z. als zijn zaak vatbaar is voor berechting. Een zaak is vatbaar voor berechting als de zaak bij het juiste rechtscollege ingediend is met inachtneming van alle vormvereisten en termijnen. Als bijvoorbeeld een hoger beroepstermijn [...]

Deurwaarderskantoor

Een deurwaarderskantoor is het bedrijf waarbinnen de deurwaarder zijn beroep uitoefent al dan niet met ondersteunend personeel. Het is niet ongebruikelijk dat er meerdere deurwaarders en kandidaat-deurwaarders werkzaam zijn binnen hetzelfde deurwaarderskantoor.

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Een gerechtsdeurwaarderskantoor is het bedrijf waarbinnen de gerechtsdeurwaarder zijn beroep uitoefent al dan niet met ondersteunend personeel. Het is niet ongebruikelijk dat er meerdere gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders werkzaam zijn binnen hetzelfde gerechtsdeurwaarderskantoor.

OM

Openbaar Ministerie. Het OM, ook wel aangeduid als parket, is een overheidslichaam dat belast is met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken, zoals de handhaving van wetten, het opsporen en vervolgen van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van vonnissen. Het OM (staande magistratuur) vormt samen met de [...]

Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten, opgericht in 1952, is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de advocatuur. De NOvA is onderverdeeld in lokale Ordes van Advocaten, waarvan zich in elk arrondissement één bevindt. Iedere advocaat in Nederland is verplicht lid van de NOvA en valt onder het tuchtrecht van de organisatie. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft [...]

Overbedeling

Van overbedeling is sprake als bij het verdelen van een huwelijksboedel na een scheiding of bij het verdelen van een erfenis één partner c.q. erfgenaam een groter deel krijgt toebedeeld dan de ander(en). Daardoor ontstaat er automatisch een schuld aan de andere rechthebbende(n). Overbedeling ontstaat vaak als één van de rechthebbenden een onroerende zaak krijgt [...]

NGO

Niet-gouvernementele organisatie. Een NGO is een van de overheid onafhankelijke organisatiedie zich in het algemeen inzet voor een goed doel, met name ontwikkelingshulp.

Nevenvestiging

Fysieke vestiging van een onderneming op een andere plaats dan de hoofdvestiging.

NJ

Nederlandse Jurisprudentie. Vakblad voor juristen met actuele jurisprudentie en annotaties. De NJ komt iedere week uit.

Wanprestatie

Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een contractuele verplichting die voortvloeit uit een verbintenis.