Incasso

OM

Openbaar Ministerie. Het OM, ook wel aangeduid als parket, is een overheidslichaam dat belast is met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken, zoals de handhaving van wetten, het opsporen en vervolgen van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van vonnissen. Het OM (staande magistratuur) vormt samen met de [...]

Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten, opgericht in 1952, is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de advocatuur. De NOvA is onderverdeeld in lokale Ordes van Advocaten, waarvan zich in elk arrondissement één bevindt. Iedere advocaat in Nederland is verplicht lid van de NOvA en valt onder het tuchtrecht van de organisatie. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft [...]

Overbedeling

Van overbedeling is sprake als bij het verdelen van een huwelijksboedel na een scheiding of bij het verdelen van een erfenis één partner c.q. erfgenaam een groter deel krijgt toebedeeld dan de ander(en). Daardoor ontstaat er automatisch een schuld aan de andere rechthebbende(n). Overbedeling ontstaat vaak als één van de rechthebbenden een onroerende zaak krijgt [...]

Ontvankelijk

Een zaak die aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank kan alleen berecht worden als de eiser of verzoeker ontvankelijk is, d.w.z. als zijn zaak vatbaar is voor berechting. Een zaak is vatbaar voor berechting als de zaak bij het juiste rechtscollege ingediend is met inachtneming van alle vormvereisten en termijnen. Als bijvoorbeeld een hoger beroepstermijn [...]

Deurwaarderskantoor

Een deurwaarderskantoor is het bedrijf waarbinnen de deurwaarder zijn beroep uitoefent al dan niet met ondersteunend personeel. Het is niet ongebruikelijk dat er meerdere deurwaarders en kandidaat-deurwaarders werkzaam zijn binnen hetzelfde deurwaarderskantoor.

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Een gerechtsdeurwaarderskantoor is het bedrijf waarbinnen de gerechtsdeurwaarder zijn beroep uitoefent al dan niet met ondersteunend personeel. Het is niet ongebruikelijk dat er meerdere gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders werkzaam zijn binnen hetzelfde gerechtsdeurwaarderskantoor.

Nalatenschap

Het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand die overleden is achterlaat voor de erfgenamen.

Natrekking

Er is sprake van natrekking als een kleinere zaak deel gaat uitmaken van een grotere zaak en daar aard- en nagelvast mee verbonden wordt. De twee zaken gaan één geheel vormen en de eigenaar van de grotere zaak wordt automatisch ook eigenaar van de kleinere zaak.

NV

Naamloze vennootschap. De NV is een rechtspersoon met in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. Het naamloze aspect van de NV heeft te maken met het feit dat de NV niet verplicht is om een register bij te houden met de namen van de aandeelhouders zoals dat bij de BV wel het geval is.

Nevenrechten

Rechten die verknocht zijn aan een ander recht, zoals bijvoorbeeld het recht van pand en hypotheek.